นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด หรือ เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างดี เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) เพื่อชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของบริษัท ดังต่อไปนี้

1)    คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิต

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทที่มีรายชื่อตามตารางแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

2)    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระทำได้ภายใต้วัตถุประสงค์ และเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นใดของบริษัท

กรณีที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3)    การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

4)    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การทำสัญญาต่างๆ การให้บริการพื้นที่เช่า การสมัครสมาชิก การให้บริการห้องรับรอง รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กระบวนการดำเนินงาน และกิจการอื่นใดของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5)    มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

(1)    การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

(2)    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบางจากมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบางจากอย่างเหมาะสม


6)    สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทผ่าน “รายละเอียดการติดต่อของบริษัท” ด้านล่างนโยบายฉบับนี้พร้อมการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

7)    การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว หรือในกรณีที่กฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

8)    รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เลขที่ 999 ชั้น 4 อาคารเกษรเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศ ไทย
โทร. 02-612-1149
อีเมลล์ dpo@gaysorngroup.com

ตารางแนบท้าย 1

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎด้านล่างนี้  เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 หากท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

รายชื่อบริษัทในกลุ่ม

 1. บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด  
 2. บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    
 3. บริษัท เกษร ไพรเวท อิควิตี้ จำกัด    
 4. บริษัท เกษรแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด    
 5. บริษัท เกษรแลนด์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด    
 6. บริษัท เกษร เรสซิเดนเชียล เซอร์วิส จำกัด    
 7. บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด    
 8. บริษัท ราชประสงค์ ฟู้ดเซอร์วิสเซส จำกัด
 9. บริษัท เกษร แลนด์ จำกัด   
 10. บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด     
 11. บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    
 12. บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด     
 13. บริษัท โดมัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    
 14. บริษัท ฮาร์ดสเคป ดีเวลลอป จำกัด    
 15. บริษํท ราชประสงค์ สแควร์ จำกัด    
 16. บริษัท เกษรวัฒนา จำกัด    
 17. บริษัท จี.พี. แลนด์ จำกัด  
 18. บริษัท เกษรวิลลา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    
 19. บริษัท เกษรรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    
 20. บริษัท เคป พาราไดซ์ ภูเก็ต จำกัด    
 21. บริษัท โดมิไซล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    
 22. บริษัท เกษร อัมรินทร์ จำกัด    
 23. บริษัท เกษรเพลินจิต จำกัด    
 24. บริษัท เกษร สาทร จำกัด    
 25. บริษัท สตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พลัส จำกัด    
 26. บริษัท ซี เอส เวนเจอร์ จำกัด    
 27. บริษัท เทวาคาร จำกัด    
 28. บริษัท เกษรแอ็กโกร คอร์ป จำกัด    
 29. บริษัท เฟิม โซลูชั่น จำกัด    
 30. บริษัท แอลอาร์ เพ็ทแคร์ จำกัด    
 31. บริษัท ซีเอสวี โฮลดิ้ง จำกัด    
 32. บริษัท ซีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด    
 33. บริษัท คราฟสเปส จำกัด    
 34. บริษัท แอดวานซ์ เพ็ท นูทริชั่น จำกัด

รายละเอียดการติดต่อ: dpo@gaysorngroup.com

TOP